ผู้ปฏิบัติงาน


บทบาทหน้าที่
            - งานรักษาพยาบาล
            - งานประกันสุขภาพ
            - งานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
            - งานควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
            - งานควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
            -งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล งานอนามัยแม่และเด็ก
           -งานวางแผนครอบครัว งานโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก งานส่งเสริมสุขภาพวัยทอง
           - งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยาคลังยาใน
           - งานกองทุนยา
           - งานสนับสนุนกาชาดและบริจาคโลหิต
           - งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
           - งานโภชนาการ
           - งานควบคุมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม
           - งานพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และสิ่งก่อสร้าง
           - งานควบคุมวัณโรค
           - งานสาธารณสุขชุมชน รับผิดชอบ ม.๗, ม. ๙
           - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่
            - งานทันตสาธารณสุข
            - งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
            -  งานสาธารณสุขชุมชน รับผิดชอบ ม. ๑, ม. ๒ 
            - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่
- งานรักษาพยาบาล
- งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
- งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
- งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและ รักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
- งานออกกำลังกาย
- งานตรวจสถานบริการสาธารณสุข
-งานตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกับมหาดไทย
- งานป้องกันอุบัติเหตุ
- งานสาธารณสุขชุมชน รับผิดชอบ ม. ๔, ม. ๘
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่
          - งานควบคุมโรคติดต่อ
           - งานคุ้มครองผู้บริโภค
           - งานอาหารปลอดภัย
           - งานแผนงานและประเมินผล
           - งานพัฒนาบุคลากร และสาธารณสุขมูลฐาน
           - งานสาธารณสุขชุมชน รับผิดชอบม.๖
           - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่
             -งานโครงการบัตรประกันสุขภาพ
             - งานดูแลความสะอาด จัดเตรียมเครื่องมือในการักษาพยาบาล
             - ซักประวัติผู้มารับบริการคนไข้ทั่วไป
             - งานทะเบียนผู้มารับบริการต่างๆ
             - งานเภสัชสาธารณสุข
             - งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและอาหาร
             - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่
            -งานสารบรรณ และธุรการ
            - งานโครงการบัตรประกันสุขภาพ
            - งานประชาสัมพันธ์
            - งานการสื่อสาร
            - รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน
            - งานการเงินร่วมกับเจ้าหน้าที่
            - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่
             -งานนวดแผนไทยและสมุนไพร
             - งานออกกำลังกาย
             - ดูแลรักษาความสะอาดห้องแผนไทย
             -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


 นายภานุพล  นพวัติ
คนงาน

บทบาทหน้าที่

              - งานรักษาความสะอาด ภูมิสถาปัตย์ รพ.สต.
              -งานประสานงานติดตาม อสม.
              - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


นางสมบาง  เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข

บทบาทหน้าที่
                -เป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ในคลินิกทันตกรรม
                - จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับบริการคนไข้ทั้งในคลินิกและออกหน่วยนอกพื้นที่
                - ดูแลเรื่องระบบ IC ในคลินิกทันต กรรม
                - ประสานงานด้านทันตสาธารณสุขในชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ
                - ซักประวัติผู้มารับบริการทันตกรรมทั้งในและนอกเขต
                -งานอื่นๆที่ได้รบมอบหมาย